රුවල් නැව


Owner shosh002


Location Raddelgoda
Type Banner
24 / 7
Status 100% Online
Last check 04/11/2018

Missions 18
Total distance 42.06km
EFF 0.88
Total time
By foot 14St. 19m / 47m 44s Ø
By bicycle 5St. 24m / 18m 01s Ø

Portals 109  /  6.06 Ø
Unique portals 57
Distance start / end portal: 35.7 m

Hacks 109


Transport
By foot (0%)
By bicycle (0%)
Auto (0%)
Banner
Disability
Difficulty
Road

Nearby banners:
- Relax In Negombo Beach9.93 km
- Rock temple10.73 km
- Island in Sri Lanka10.73 km

Description

Mission 18 කින් සමන්විත මෙම බැනරය සම්පූර්ණ කර අලංකාර රුවල් නැවක රූපයක් ලබාගන්න.මීරිගම , මල්ලැහැව, වේයන්ගොඩ යන ප්‍රදේශ වල ගමන් කිරීමට සිදුවේ.